Uwaga

Informujemy, że uruchomiony został nowy portal zbiorczy krajowej edycji Akademii EITCA - eitca.pl, na którym znajdują się aktualne informacje dotyczące programu oraz prowadzona jest rekrutacja nowych uczestników.

Przejdź do Akademii EITCA/KC na portalu eitca.pl >>>

Aktualnych uczestników krajowej edycji Akademii EITCA, którzy przystapili do programu w ramach starych portali kierunkowych prosimy o korzystanie w dalszym ciągu z dotychczasowych platform - w najbliższym Państwa konta zostaną zmigrowane do nowych serwisów, o czym zostaną Państwo powiadomieni drogą e-mailową.


Nawigacja

EITCA

Krajowa realizacja programu Studium EITCA prowadzona jest na 4 kierunkach:

FAQ - często zadawane pytania

Studium w ramach krajowej edycji programu Europejskiej Akademii Certyfikacji Informatycznej EITCA

OgólneSzkolenie i certyfikacjaFormalnościPłatnościDofinansowanie UEZwolnienia z opłat osób niepełnosprawnychKontaktOgólne


1. Czym jest program Studium Akademii EITCA?

Program Studium Akademii EITCA jest krajową edycją międzynarodowego programu certyfikacji informatycznej European Information Technologies Certification Academy (Europejska Akademia Certyfikacji Informatycznej), realizowaną w Polsce przy akredytacji Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI w Brukseli.

Wróć do pytań

2. Czym są europejskie certyfikaty informatyczne EITCA?

Europejskie certyfikaty informatyczne EITCA stanowią międzynarodowy standard formalnego potwierdzenia poziomu posiadanych kompetencji informatycznych w określonej dziedzinie informatyki stosowanej. W krajowej edycji programu Akademii EITCA, uczestnicy mogą uzyskać informatyczne certyfikaty EITCA wydane w Brukseli w ramach polskojęzycznego programu dydaktycznego e-learning i procedury egzaminacyjno-certyfikacyjnej, realizowanej w trybie zdalnym on-line przez krajowe konsorcjum naukowo-przemysłowe przy akredytacji Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI w Brukseli.

Zgodnie z Europejską Agendą Cyfrową (EAC, Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, KOM(2010) 245, Bruksela, sierpień 2010) kompetencje informatyczne stanowią obecnie podstawę dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gospodarce UE opartej na wiedzy (GOW). Wg najnowszych badań Eurostatu 2010 aż 30% obywateli UE (tj. 150 mln Europejczyków) nie posiada wystarczających kompetencji informatycznych, co utrudnia im funkcjonowanie na nowoczesnym, wspólnym rynku pracy, a także stanowi bariery w rozwoju zawodowym i osobistym – jednocześnie kompetencje informatyczne posiadane przez pozostałą część obywateli Unii Europejskiej są niewystarczająco ukierunkowane i podlegają dezaktualizacji.

Ponieważ umiejętności posługiwania się technologiami informatycznymi to najważniejsze, tzw. kluczowe kompetencje o fundamentalnym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy (Zalecenie PE i Rady z 18.12.2006 w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, 2006/962/WE), głównym przesłaniem EAC, stanowiącej filar nowej strategii rozwoju Unii Europejskiej („Europa 2020 - unia innowacji”), jest konieczność intensyfikacji ustawicznego kształcenia Europejczyków w zakresie technologii informatycznych (IT), prowadzącej do zwiększenia liczby osób z wykształceniem w tej dziedzinie, przy jednoczesnym podniesieniu jakości tego kształcenia w ramach pan-europejskich programów certyfikacji, przy wykorzystaniu efektywnych metod cyfrowych (w szczególności e-learningu), jak również przy wsparciu środków finansowych Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w programach dofinansowania kosztów formalnie poświadczonej edukacji.

Jednym z pan-europejskich standardów kompetencyjnych w obszarze technologii informatycznych jest standard Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI w Brukseli. W ramach standardu EITCI rozwijane są dwa programy certyfikacji kompetencji informatycznych:
 • Europejski Program Certyfikacji Informatycznej EITC (European Information Technologies Certification Programme), obejmujący specjalistyczne, określone tematycznie programy certyfikacyjne (godzinowe miary zawartości programowych: 15 godz.)
 • Europejski Program Akademii Certyfikacji Informatycznej EITCA (European Information Technologies Certification Academy Programme), obejmujący dziedzinowe, zbiorcze programy kompetencyjne, grupujące odpowiednie tematycznie programy EITC (godzinowe miary zawartości programowych: od 150 do 180 godz.)
Od 2008 roku realizowana jest w j. polskim krajowa edycja europejskiego programu certyfikacyjnego Akademii EITCA (European Information Technologies Certification Academy) przy akredytacji Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI w Brukseli. W ramach krajowej edycji programu EITCA, możliwa jest także częściowa realizacja programu EITC (poszczególne certyfikaty EITC potencjalni uczestnicy programu mogą jak dotychczas realizować z zakresów programowych Akademii EITCA/CG Grafika Komputerowa i EITCA/KC Kluczowe Kompetencje Informatyczne).

Więcej informacji na temat międzynarodowych, informatycznych standardów certyfikacyjnych rozwijanych w Unii Europejskiej znajduję się w prezentacji ICS CompLearn:
Postać certyfikatów EITCI
Certyfikat EITCA/KC

Certyfikat EITCA/CG

Certyfikat EITC

Certyfikat EITCA/BI

Certyfikat EITCA/IS


Wróć do pytań

3. Jaką liczbę certyfikatów wydano dotychczas w krajowej realizacji programu Akademii EITCA?

W dotychczasowej realizacji krajowej edycji programu Studium Akademii EITCA od 2008 roku wydano kilkanaście tysięcy certyfikatów za pośrednictwem krajowego realizatora. Certyfikaty wystawiane są w Brukseli przez Instytut EITCI i przechowywane w centralnej bazie certyfikacyjnej umożliwiającej szczegółową wertyfikację.

Wróć do pytań

4. Jakie kierunki są realizowane w ramach programu Studium Akademii EITCA?

Krajowa realizacja programu Studium Akademii EITCA prowadzona jest w j. polskim przy akredytacji Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI w Brukseli w internetowym systemie zdalnego nauczania e-learning na 4 kierunkach:
 • EITCA/KC: Kluczowe Kompetencje Informatyczne
 • EITCA/CG: Grafika Komputerowa
 • EITCA/BI: Informatyka Biznesowa
 • EITCA/IS: Bezpieczeństwo Informatyczne
Wszystkie egzaminy w ramach programu Studium Akademii EITCA prowadzone są również w formie zdalnej w j. polskim na specjalnej platformie Internetowej.

Wróć do pytań

5. Jakie są warianty realizacji programów certyfikacyjnych EITCA / EITC?

W krajowej edycji programu EITCA na kierunkach EITCA/KC Kluczowych Kompetencji Informatycznych oraz EITCA/CG Grafiki Komputerowej możliwy jest wybór pomiędzy realizacją całej Akademii (czyli odpowiednio 12 lub 10 przedmiotów EITC), a realizacją pojedynczego przedmiotu EITC z zakresu programowego Akademii.

W przypadku realizacji programu Akademii EITCA na kierunkach EITCA/BI Informatyki Biznesowej lub EITCA/IS Bezpieczeństwa Informatycznego nie ma możliwości wyboru pojedynczych przedmiotów EITC.

Wróć do pytań

6. Jaki jest sposób nauczania (charakterystyka systemu e-learning)?

Nauka w ramach programu Studium Akademii EITCA odbywa się w ramach nowoczesnej platformy e-learning (CompLearn e-Learning) w trybie asynchronicznym.

W elastycznie organizowanym czasowo procesie dydaktycznym realizowanym za pośrednictwem komputera i Internetu, nie jest konieczna obecność fizyczna w salach wykładowych, ćwiczeniowych i laboratoryjnych, dzięki czemu wyeliminowane zostają liczne bariery (np. geograficzne, czasowe, etc.).

Nauka odbywa się na nowoczesnej platformie szkoleniowej e-learning, do której indywidualny dostęp ma każdy uczestnik (platformy programów obejmują proces dydkatyczny nadzorowany przez kadry zespołów merytorycznych odpowiedzialnych za realizację programu wg wytycznych Instytutu EITCI, w tym materiały elektroniczne: wykłady, ćwiczena, laboratoria, interaktywne aplikacje, jak również zdalne konsultacje).

Nauka w ramach programu Akademii EITCA podzielona jest na oddzielnie realizowane przedmioty EITC, z których zdawane są egzaminy (również w formie on-line, za pośrednictwem platformy e-learningowej).

W krajowej realizacji programu EITCA wykorzystywana jest innowacyjna platforma CompLearn e-Learning wytworzona w ramach budżetu 722 tys. zł, w ramach programu PO IG przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej (działająca w modelu SCORM w oparciu o programistyczne rozwiązania autorskie i częściowo zmodyfikowane komponenty otwartego oprogramowania, w tym m.in. Moodle oraz DotNetNuke). Interaktywny proces dydaktyczny realizowany w ramach platformy e-learning obejmuje wykłady, ćwiczenia lub laboratoria oraz konsultacje z zespołami kadr dydaktczynych. Istotną częścią platformy e-learning są podsystemy dokładnej analizy przebiegu procesu dydaktycznego każdego uczestnika programów EITCA, obejmujące pełną statystykę wszystkich czynności realizowanych w ramach platformy e-learning i pozwalające na generowanie raportów aktywności, jak również automatyczną identyfikację i wsparcie uczestników gorzej radzących sobie z materiałem dydaktycznym. Dokładna analiza aktywności w procesie dydaktycznym poszczególnych uczestników programów szkoleniowych pozwala na zindywidualizowane podejście dydaktyczne kadr prowadzących do uczestników w wymagających tego sytuacjach.

Platforma e-learning jest na bieżąco obsługiwana administracyjnie i technicznie. Administracja obejmuje zarządzanie merytoryczne platformą, obsługę kont i logowań użytkowników platformy (tj. wykładowców i uczestników programów) oraz ogólną kontrolę poprawności funkcjonalnego i interfejsowego działania platformy. Techniczna obsługa platformy e-learning obejmuje obsługę dedykowanej infrastruktury sieciowej, podsystemów bezpieczeństwa i archiwizacji danych, konserwację baz danych, oraz aktualizację funkcjonalności platformy (czynności realizowane w sposób ciągły przez specjalistyczne zespoły informatyków).

Wróć do pytań

7. Jaki jest czas realizacji szkolenia oraz zawartość programowa?

Każdy kierunek Studium Akademii EITCA obejmuje od 150 do 180 godzin programowych, podzielonych na przedmioty (EITC) i jest to tzw. zawartość programowa (określająca referencyjną zawartość merytoryczną programu certyfikacyjnego, mierzoną według standardów akademickich w godzinach nauki). Oznacza to, że gdyby szkolenie odbywało się w formie stacjonarnej, to tyle godzin by trwało.

Ze względu jednak na to, że szkolenie prowadzone jest w asynchronicznej formie e-learningowej faktyczny czas jego realizacji zależy od indywidualnych predyspozycji każdego uczestnika i może być wydłużony lub skrócony (ramy czasowe realizacji szkolenia są dopasowywane do indywidualnych potrzeb uczestników - możliwe jest ukończenie całego programu Akademii EITCA np. w czasie poniżej 1 miesiąca, ale także w okresie 1 semestru, 2 semestrów lub nawet w dłuższych okresach).

Wróć do pytań

8. Kto może wziąć udział w programie Akademii EITCA?

Uczestnikami programu Studium EITCA mogą być zarówno uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci uczelni wyższych, kadry zawodowe przedsiębiorstw lub sfery budżetowej oraz wszystkie inne zainteresowane osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje.

Wróć do pytań


Szkolenie i certyfikacja


9. Jak wygląda realizacja szkolenia w ramach programu Akademii EITCA?

Po dopełnieniu wszystkich wymaganych formalności, uczestnikowi programu udostępniona zostaje platforma szkoleniowa e-learning. W zależności od wybranego kierunku oraz wariantu realizacji szkolenia materiały będą udostępnione wszystkie od razu (EITCA/KC oraz EITCA/CG) lub będą wysyłane w transzach (EITCA/BI oraz EITCA/IS).

Program Akademii EITCA realizowany jest w ramach poszczególnych przedmiotów EITC (które w przypadku krajowej edycji mogą być rownież realizowane oddzielnie, bez konieczności realizacji całego programu Akademii, tylko na kierunkach EITCA/KC i EITCA/CG). W skład każdego przedmiotu EITC wchodzą wykłady, ćwiczenia lub laboratoria (niektóre wraz z interaktywnymi aplikacjami), konsultacje oraz egzaminy zaliczeniowe (w formie zamkniętych pytań wielokrotnego wyboru) z poszczególnych przedmiotów EITC składających się na program EITCA.

W zależności od kierunku Akademii EITCA wykłady będą prowadzone w formie tekstowej, wzbogacone o zdjęcia, ilustracja i animacje, dostępne bezpośrednio na platformie lub będą wysyłane w transzach w formacie plików pdf (w tym także wzbogaconych o multimedialną zawartość).

Wróć do pytań

10. Czy można skorzystać z pomocy kadry dydaktycznej?

W razie trudności ze zrozumieniem materiału, wykonaniem zadania czy też w przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań i wątpliwości natury merytorycznej należy korzystać z konsultacji z zespołami merytorycznymi kadry dydaktycznej, odpowiedzialnymi za realizację poszczególnych przedmiotów EITC w ramach krajowej edycji proramu Akademii EITCA. Kontakt z kadrą dydaktyczną w ramach konsultacji odbywa się drogą e-mailową. Formularze lub instrukcje dotyczące wysyłania zapytań konsultacyjnych do kadry dydaktycznej znajdują się bezpośrednio na odpowiednich platformach e-learning.

Wróć do pytań

11. Gdzie odbywają się egzaminy procedury certyfikacyjnej?

Zarówno szkolenia jaki i procedury egzaminacyjne w ramach programu odbywają się zdalnie przy wykorzystaniu nowoczesnych platform e-learning. Dzięki temu nie ma potrzeby stawiania się w konkretnym miejscu i o danym czasie w celu zaliczenia egzaminów. Każdy uczestnik może przystąpić do określonego egzaminu z przedmiotu EITC na platformie e-learningowej w dowolnym odpowiednim dla niego czasie. Egzaminy mają formę testów wielokrotnego wyboru.

Wróć do pytań

12. Ile jest egzaminów certyfikacyjnych w ramach programu?

Każdy przedmiot EITC wchodzący w zakres programu danego kierunku Akademii EITCA zakończony jest egzaminem sprawdzającym wiedzę w jego obszarze. W zależności od wybranego kierunku Akademii EITCA zdać należy minimum 5, 10 lub 12 egzaminów z przedmiotów EITC objętych programem kierunku Akademii.

Kierunek Akademii EITCALiczba egzaminów z przedmiotów EITC koniecznych do zaliczenia w celu uzyskania certyfikatu Akademii EITCA
Kluczowe Kompetencje Informatyczne EITCA/KC
 • Liczba przedmiotów EITC: 12
 • Konieczność zaliczenia: co najmniej 5 z 12 egzaminów EITC
 • Możliwość nadprogramowego zaliczenia: 12 egzaminów EITC
Grafika Komputerowa EITCA/CG
 • Liczba przedmiotów EITC: 10
 • Konieczność zaliczenia: 10 egzaminów EITC
Informatyka Biznesowa EITCA/BI
 • Liczba przedmiotów EITC: 12 (po 6 przedmiotów w semestrze*)
 • Konieczność zaliczenia: 12 egzaminów EITC, po 6 egzaminów EITC w semestrze
Bezpieczeństwo Informatyczne EITCA/IS
 • Liczba przedmiotów EITC: 12 (po 6 przedmiotów w semestrze*)
 • Konieczność zaliczenia: 12 egzaminów EITC, po 6 egzaminów EITC w semestrze
(*) materiały wysyłane są w transzach, po zaliczeniu testów w ramach I semestru rozpoczyna się semestr II

Wróć do pytań

13. Czy istnieje możliwość poprawienia egzaminu?

Istnieje możliwość wielokrotnego poprawienia niezdanego egzaminu z każdego przedmiotu EITC nieodpłatnie, wymaga to jednak każdorazowego wystosowania formalnego podania (w formie elektronicznej) do Kierownika Studium z własnoręcznym podpisem (skan). Niniejsze podanie należy przesłać na adres eitca@complearn.pl

Wróć do pytań

14. Czy za egzamin poprawkowy konieczne jest uiszczanie opłaty?

Nie są pobierane opłaty dodatkowe za egzaminy poprawkowe.

Wróć do pytań

15. Jakie dokumenty otrzymuje uczestnik po ukończeniu programu?

W zależności od wybranego kierunku oraz wariantu realizacji całego programu Akademii EITCA lub jedynie programu pojedynczego przedmiotu EITC będą to:
 • Certyfikat informatyczny w j. angielskim, wraz ze szczegółowym suplementem programowym, poświadczający opanowanie całego programu Akademii EITCA lub programu pojedynczego przedmiotu EITC wydawany przez Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej EITCI w Brukseli. Wydawane certyfikaty mają odpowiednio zabezpieczoną formę papierową oraz formę elektroniczną, umożliwiającą szczegółową weryfikację zawartości programowej i wyników za pośrednictwem centralnego, internetowego systemu walidacji certyfikacji Instytutu EITCI w Brukseli).
 • Dyplom ukończenia krajowej edycji programu Europejskiej Akademii Certyfikacji Informatycznej EITCA na wybranym kierunku, wydawany przez krajowego realizatora.
Więcej szczegółowych informacji na temat otrzymywanych dokumentów znajduje się w zakładce Certyfikacja.

Wróć do pytań

16. Jaką postać mają certyfikaty EITCA i EITC?

Certyfikat EITCA/KC

Certyfikat EITCA/CG

Certyfikat EITC

Certyfikat EITCA/BI

Certyfikat EITCA/IS


Wróć do pytań

17. Czy konieczny jest zakup jakiegokolwiek oprogramowania?

Wszelkie oprogramowanie wykorzystywane w ramach kursów dostępne jest do pobrania w Internecie w edycjach bezpłatnych (freeware/open-source) bądź próbnych wersjach edycji komercyjnych (o funkcjonalnościach w pełni wystarczających do realizacji zadań objętych programem kursów - tzw. wersje trial). Alternatywnie, możliwe jest także korzystanie z darmowych zamienników niektórych komercyjnych programów/pakietów oprogramowania (np. Open Office, Gimp, itp.). Część wykorzystywanego w zakresie laboratoriów oprogramowania jest również w zależności od poszczególnych programów EITCA dostępna w chmurze w formie rozproszonych usług internetowych (np. w modelu SaaS - Software as a Service).

Programy certyfikacyjne EITCA są nakierowane na zdobywanie wiedzy i umiejętności praktycznych w poszczególnych obszarach zastosowań (jak np. obróbka grafiki 3D, tworzenie animacji, edycja dokumentów, zarządzanie procesami czy zasobami, etc.) nie zaś w zakresie posługiwania się jedynie konkretnymi programami komputerowymi zależnymi od różnych dostawców informatycznych. Należy ponadto podkreślić, że realizacja zadań praktycznych nie jest obligatoryjna do ukończenia poszczególnych kursów i stanowi element opcjonalny - testy zaliczeniowe zgodnie z wytycznymi certyfikacyjnymi przygotowywane są w oparciu o wiedzę przekazywaną w ramach materiałów dydaktycznych.

Wróć do pytań

18. Ile jest czasu na realizację nauki?

Regulaminowy czas przeznaczony na realizację nauki wynosi 12 miesięcy dla pełnej Akademii EITCA oraz 3 miesiące w przypadku pojedynczego kursu EITC (liczone od momentu uruchomienia dostępu do zakupionego szkolenia na platformie e-learning). Możliwe jest jednak wydłużenie tego terminu na prośbę uczestnika, również już po jego przekroczeniu, oraz odłożenie w czasie rozpoczęcia nauki bądź jej czasowe zawieszenie i późniejsze wznowienie.

Wróć do pytań


Formalności


19. Czy rekrutacja do programu Akademii EITCA jest prowadzona w trybie ciągłym?

Tak, rekrutacja do programu Akademii EITCA oraz pojedynczych programów EITC jest prowadzona w trybie ciągłym ze względu na zdalną i asynchroniczną formę e-learning ich realizacji.

Wróć do pytań

20. Co należy zrobić, aby przystąpić do realizacji programu Akademii EITCA lub programu EITC?

Należy przejść na portal obsługujący wybrany kierunek Akademii EITCA (w przypadku zainteresowania realizacją pojedynczego programu EITC, należy przejść na portal kierunku Akademii EITCA, obejmującego wybrany program EITC - w przypadku krajowej edycji programu EITCA realizacja pojedynczych certyfikatów EITC możliwa jest jedynie w ramach Akademii EITCA na kierunkach Grafika Komputerowa EITC/CG i Kluczowe Kompetencje Informatyczne EITCA/KC): i wybrać opcję rejestracji konta (zarejestruj się / utwórz nowe konto).

Podczas rejestracji należy podać swoje dane osobowe wraz z ewentualnymi danymi odborcy faktury. Opcjonalnie, jeśli uczestnik chciałby skorzystać z dofinansowania ze środków UE musi wprowadzić kod dofinansowania (kod obniżki czesnego dzięki dofinansowaniu ze środków UE), wpisując go w polu rejestracyjnym "Kod rejestracyjny obniżki czesnego".

Po utworzeniu konta w portalu kierunkowym Akademii EITCA użytkownik zostanie automatycznie zalogowany do portalu i przekierowany na stronę umożliwiającą dokonanie płatnosci za wybrane kursy, które jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy zarejestrowanym uczestnikiem a realizatorem umowy w formie elektronicznej o świadczenie wybranej usługi/usług szkoleniowo-certyfikacyjnych zgodnie z opisem usługi zawartym w ramach niniejszego serwisu i postanowieniami Regulaminu, oraz z rozpoczęciem świadczenia wybranej usługi/usług.
Koszty uczestnictwa oraz dostępne formy płatności podane są na stronie Opłaty.

W przypadku korzystania z formy płatności on-line, uczestnik otrzyma dostęp do szkolenia niezwłocznie po zrealizowaniu płatności (zazwyczaj w ciągu kilku minut od jej rozpoczęcia).
W przypadku chęci skorzystania z kredytu ratalnego, dostęp do zakupionych kursów aktywowany jest dopiero po zawarciu umowy kredytowej i uruchomieniu kredytu, zaś w przypadku tradycyjnego przelewu bankowego - po zaksięgowaniu przelewu (o czym uczestnik zostanie poinformowany drogą e-mailową).

Po dokonaniu rejestracji na adres e-mail podany w trakcie rejestracji zostanie jednocześnie wysłana wiadomość zawierająca potwierdzenie rejestracji konta oraz umożliwiająca zweryfikowanie poprawności adresu e-mail. Po otrzymaniu wiadomości prosimy o kliknięcie w link weryfikacyjny.

Wróć do pytań

21. Jakich formalności należy dopełnić?

W celu przystąpienia do realizacji pełnej Akademii EITCA lub pojedynczego kursu EITC należy jedynie dokonać rejestracji konta w portalu kierunkowym Studium Akademii EITCA oraz płatności za wybrane szkolenie/szkolenia.

Dodatkowo (można to zrobić już po przystąpieniu do nauki), należy przesłać do sekretariatu Studium Akademii EITCA (pocztą tradycyjną) jeden egzemplarz podpisanej angielskojęzycznej zgody na warunki certyfikacji (umowy certyfikacyjnej) intytutu EITCI oraz (drogą e-mailową) skan dowodu osobistego lub równoważnego dokumentu tożsamości, który został podany w umowie certyfikacyjnej, celem weryfikacji autentyczności danych uczestnika podanych w umowie certyfikacyjnej. Druk Umowy certyfikacyjnej dostępny jest pod adresem http://complearn.pl/pliki/EITCI_Certification_Agreement.pdf, zaś pod adresem http://complearn.pl/pliki/EITCI_CA_tlumaczenie.pdf dostępne jest do wglądu jej tłumaczenie przysięgłe na język polski.

Wróć do pytań

22. Ile jest czasu na dopełnienie wszystkich niezbędnych formalności?

Po dokonaniu rejestracji w portalu płatności należy dokonać w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych od momentu rejestracji w portalu.

W przypadku korzystania z miejsca z obniżonym czesnym dzięki dofinansowaniu UE (rejestracja z użyciem ważnego kodu dofinansowania), w celu zagwarantowania rezerwacji miejsca konieczne jest niezwłoczne dokonanie opłaty czesnego - maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych (w przypadku przelewu tradycyjnego bądź kredytu ratalnego decyduje odpowiednio data nadania przelewu bądź złożenia wniosku o kredyt ratalny), a w przypadkach, w których uczestnik potrzebowałby więcej czasu, możliwe jest jego przedłużenie, jednak po uprzednim uzgodnieniu z sekretariatem (standardowo miejsca objęte dofinansowaniem mogą zostać zwolnione dla innych potencjalnych uczestników, w przypadku niedotrzymania ww. terminu płatności).

Umowa certyfikacyjna oraz skan dokumentu tożsamości powinny zostać dostarczone do sekretariatu mozliwie niezwłocznie po rozpoczęciu nauki.

Wróć do pytań

23. Kiedy można rozpocząć naukę w programie?

Naukę w programie można rozpocząć natychmiast po otrzymaniu dostępu platformy szkoleniowej e-learning, co następuje niezwłocznie po zrealizowaniu płatności.

O udostępnieniu platformy e-learning uczestnik zostanie także poinformowany drogą e-mailową.

Wróć do pytań

24. Czy można po rejestracji i dopełnieniu formalności rozpocząć naukę w późniejszym terminie?

Po dokonaniu płatności czesnego za udział w programie nic nie stoi na przeszkodzie aby odłożyć w czasie samo rozpoczęcie nauki na późniejszy termin. Rozwiązanie takie może być korzystne dla uczestników, którym zależy na skorzystaniu z obniżonego czesnego dzięki dofinansowaniu ze środków UE przy dostępności miejsc dofinansowanych w okresie rejestracji.

Jeśli późniejsze rozpoczęcie nauki powodowałoby przekroczenie regulaminowego terminu realizacji szkolenia (12 miesięcy w przypadku pełnej Akademii EITCA oraz 3 miesiące w przypadku pojedynczego kursu EITC, liczone od momentu uruchomienia dostępu do szkolenia na platformie e-learning), należy przekazać do sekretariatu informację o szacunkowym planowanym terminie rozpoczęcia nauki.

Wróć do pytań


Płatności


25. Jakie są opłaty za realizację całego programu Akademii EITCA i pojedyncze przedmioty EITC?

Wszystkie obowiązujące opłaty zestawiono w poniższej tabeli. Podane wysokości opłat są całościowe i zawierają pełne koszty realizacji programu i wydania certyfikatów.

Kierunek Akademii EITCAAkademia EITCAPojedyncze przedmioty EITC w zakresie programu Akademii EITCA (kwota nie podlega dofinansowaniu)
opłata bez dofinansowaniaopłata przy 80% dofinansowania UE
Kluczowe Kompetencje Informatyczne EITCA/KC4 200 zł840 złpo 450 zł
Grafika Komputerowa EITCA/CG4 400 zł880 złpo 450 zł
Informatyka Biznesowa EITCA/BI3 600 zł720 zł-
Bezpieczeństwo Informatyczne EITCA/IS4 400 zł880 zł-

Wróć do pytań

26. Czy istnieje możliwość otrzymania faktury za realizację programu?

Podczas rejestracji w programie uczestnik ma możliwość podania danych podmiotu, na który zostanie wystawiona faktura.

Wróć do pytań

27. Czy istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty i jaka jest wysokość rat?

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty za uczestnictwo w programie na raty (dotyczy to również opłaty obniżonej dzięki dofinansowaniu ze środków UE). W tym celu można skorzystać z systemu ratalnego e-Raty Santander Consumer Banku (opcja płatności ratalnej znajduje się w formularzu płatności dostępnym po dokonaniu rejestracji konta).

Po złożeniu wniosku o kredyt ratalny należy oczekiwać na kontakt ze strony banku. W przypadku pozytywnej decyzji onośnie przyznania kredytu zawierana jest umowa kredytowa pomiędzy bankiem a uczestnikiem (za pośrednictwem kuriera), po czym następuje uruchomienie kredytu i aktywacja dostępu do zakupionych szkoleń.

Wróć do pytań

28. Czy istnieją jakieś dodatkowe opłaty związana z realizacją programu?

Nie, uczestnik programu Akademii EITCA (lub poszczególnych programów EITC) nie ponosi żadnych dodatkowych opłat związanych z realizacją szkoleń, procedurami egzaminacyjnymi (w tym ew. poprawkami egzaminów) oraz procedurami wystawienia i wydania certyfikatów (podane opłaty zawierają wszystkie koszty).

Wróć do pytań

29. Co dokładnie jest wliczone w opłatę za udział w programie Akademii EITCA?

W zakres opłaty za udział w programie Akademii EITCA lub w programach EITC wliczone są w szczególności:
 • Dostęp do platformy e-learning dydaktycznej realizacji programu
 • Dostęp do materiałów dydaktycznych programu (w tym wykładów, ćwiczeń, laboratoriów wraz z interaktywnymi aplikacjami do poszczególnych przedmiotów)
 • Dostęp do konsultacji z zespołami kadr dydaktycznych
 • Koszty obsługi administracyjnej i wsparcia technicznego
 • Koszty procedury egzaminacyjnej (w tym ew. podejść poprawkowych do egzaminów)
 • Koszty wystawienia dyplomu ukończenia programu przez krajowe konsorcjum realizujące
 • Koszty wystawienia zabezpieczonego certyfikatu EITCA / EITC przez Instytut EITCI w Brukseli
 • Koszty wprowadzenia elektronicznego certyfikatu do centralnej bazy walidacyjnej Instytutu EITCI
 • Koszty przesłania wszystkich dokumentów do uczestnika
 • Przyszły dostęp do systemu walidacji certyfikatu i suplementu: http://www.eitci.org/validate

Wróć do pytań

30. Czy w razie nieukończenia programu uczestnik ponosi jakieś dodatkowe koszty?

Nie, uczestnik nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów w przypadku nieukończenia realizacji programu. Realizację nauki można rozpocząć w późniejszym terminie po dokonaniu płatności, możliwe jest też zawieszenie procesu dydaktycznego oraz jego późniejsze wznowienie, bez konieczności rezygnacji z udziału w programie. Jeśli późniejsze rozpoczęcie nauki bądź jej zawieszenie powodowałoby przekroczenie regulaminowego terminu realizacji szkolenia (12 miesięcy w przypadku pełnej Akademii EITCA oraz 3 miesiące w przypadku pojedynczego kursu EITC, liczone od momentu uruchomienia dostępu do szkolenia na platformie e-learning), konieczne jest ustalenie tej kwestii w porozumieniu z sekretariatem.

Wróć do pytań


Dofinansowanie UE


31. W jakim trybie realizowane jest dofinansowanie programu?

Krajowa edycja programu Studium Akademii EITCA realizowana jest przy współfinansowaniu z Budżetu Państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, umożliwiając realizatorowi obniżenie opłat za udział w krajowej edycji programu w wysokości do 80% (dzięki sfinansowaniu 80% poniesionych kosztów).

Wróć do pytań

32. Kto może skorzystać z dofinansowania programu?

Z obniżonych dzięki dofinansowaniu ze środków UE opłat za udział w programie (wsparcie UE w wys. do 80%) może skorzystać każda osoba, która podczas rejestracji konta w serwisie wybranego kierunku Akademii EITCA w polu "Kod rejestracyjny obniżki czesnego" wprowadzi specjalny kod dofinansowania (tj. kod rejestracyjny obniżki czesnego dzięki dofinansowaniu), przy bieżącej dostępności dofinansowanych miejsc (co można sprawdzić na bieżąco w interfejsie formularza rejestracyjnego). Zarejestrowanie się z ważnym kodem dofinansowania (kody ważne są w podanych przy ich publikacji okresach ważności) przy dostępności miejsc dofinansowanych gwarantuje możliwość skorzystania z obniżonego dzięki wsparciu UE czesnego.

Wróć do pytań

33. Jak uzyskać dofinansowanie i gdzie znaleźć kod dofinansowania?

Aby uzyskać dofinansowanie podczas rejestracji konta w serwisie wybranego kierunku Akademii EITCA w polu "Kod rejestracyjny obniżki czesnego" należy wprowadzić specjalny kod dofinansowania (tj. kod rejestracyjny obniżki czesnego dzięki dofinansowaniu). Przed wprowadzeniem kodu należy sprawdzić w interfejsie formularza rejestracyjnego dostępność dofinansowanych miejsc (których jest ograniczona liczba). Zarejestrowanie się z ważnym kodem dofinansowania (kody ważne są w podanych przy ich publikacji okresach ważności) przy założeniu dostępności miejsc dofinansowanych gwarantuje możliwość skorzystania z obniżonych dzięki wsparciu UE wysokości opłat.

Po dokonaniu rejestracji z ważnym kodem dofinansowania i dostępności dofinansowanych miejsc do udziału w programie Akademii EITCA, uczestnik będzie miał dostęp do zakładki Formalności, w której znajdzie umowy o uczestnictwie z obniżonymi opłatami dzięki dofinansowaniu ze środków UE.

Kody rejestracyjne obniżki czesnego można znaleźć u partnerów medialnych, w publikacjach prasowych i w Internecie. Szczegółowe informacje są także udzielane pod adresem e-mail: eitca@complearn.pl, bądź bezpośrednio pod numerem telefonu 71 722 80 47.

Wróć do pytań

34. Jaki jest okres ważność kodu dofinansowania?

Kody dofinansowania ważne są w okresie ważności podanym przy ich publikacji (zwykle kody dofinansowania mają okres ważności do końca bieżącego miesiąca). Ponadto niewykorzystane kody, w ramach puli wolnych miejsc, przechodzą na następny miesiąc. Po dokonaniu rejestracji z ważnym kodem dofinansowania przy dostępności miejsc dofinansowanych (co sprawdza się przy rejestracji) istotne jest niezwłoczne dokonanie płatności - maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od dokonania rejestracji (w przypadku przelewu tradycyjnego bądź kredytu ratalnego decyduje odpowiednio data nadania przelewu bądź złożenia wniosku o kredyt ratalny), w celu ostatecznej rezerwacji miejsca objętego dofinansowaniem - w przeciwnym wypadku miejsce to może zostać zwolnione do wykorzystania przez innych uczestników. W przypadku zaistnienia uzasadnionej konieczności przedłużenia terminu dokonania płatności, jest to możliwe po uprzednim ustaleniu z sekretariatem.

Wróć do pytań


Zwolnienia z opłat osób niepełnosprawnych


35. Jak osoba niepełnosprawna może skorzystać z bezpłatnej nauki?

Osoby posiadające orzeczony stopień niepełnosprawności mogą ubiegać się o całkowite zwolnienie z opłaty czesnego za udział w programie Akademii EITCA.

W tym celu należy zarejestrować się na stronie wybranego kierunku Akademii EITCA (pole "Kod rejestracyjny obniżki czesnego" można pozostawić pusty lub wpisać "osoba niepełnosprawna") oraz wysłać na adres e-mail sekretariatu ( eitca@complearn.pl ) następujące dokumenty w formie zeskanowej:
 • Własnoręcznie podpisane podanie adresowane do Kierownika Studium Akademii EITCA o zwolnienie z opłaty czesnego
 • Kopię odpowiedniego orzeczenia o niepełnosprawności
 • Kopię swojego dowodu osobistego
O decyzji, po rozpatrzeniu podania, uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową (czas oczekiwania na odpowiedź wynosi do 7 dni roboczych). Osoba zwolniona z opłaty nie może realizować więcej, niż jednego kierunku Akademii EITCA, w tym samym czasie.

Wróć do pytań

36. Czy w przypadku negatywnego rozpatrzenia podania o zwolnienie z opłat należy pokryć jakieś dodatkowe koszty?

W przypadku negatywnego rozpatrzenia podania o zwolnienie z opłat, osoba starająca się o nie, nie pokrywa żadnych dodatkowych kosztów. Ewentualnie negatywne rozpatrzenie podania, może zdarzyć się w sytuacji, w której realizator nie będzie miał możliwości organizacyjno-technicznych dla realizacji programu dla zbyt dużej liczby zainteresowanych osób (w takim przypadku osoba ubiegająca się o zwolnienie z opłat z powodu swojej niepełnosprawności zostanie poinformowana o możliwości bezpłatnego przystąpienia do realizacji programu w późniejszym okresie).

Wróć do pytań


Kontakt


37. Dane kontaktowe realizatora krajowej edycji Studium Akademii EITCA

Dane kontaktowe do Sekretariatu Studium Akademii EITCA podane sa na stronie Kontakt.

Wróć do pytań

 •  
  Odpowiadała mi asynchroniczna możliwość nauki + europejski certyfikat wydany w języku angielskim."
  @Radosław
   
 •  
  Dziękuję za pomoc w rozwoju mych kompetencji."
  @Jan
   
 •  
  Materiały autorskie opracowane były bardzo przejrzyście, czytelnie i zrozumiale."
  @Krzysztof
   
 •  
  Pozytywnym aspektem była dobra organizacja zdawania egzaminów."
  @Marcin
   
 •  
  Możliwość przedłużania terminu realizacji znacznie ułatwiła realizację kursu przy pracy na pełny etat."
  @Ewa
   
 •  
  Podobało mi się podejście do słuchacza."
  @Krzysztof
   
 •  
  Najbardziej odpowiadał mi się brak ograniczenia czasowego, dostęp 24 h na dobę do materiałów."
  @Barbara
   
 •  
  Łatwy dostęp, możliwość nauki w domu w dogodnym czasie."
  @Małgorzata
   
 •  
  Ogólnie - b. sprawna organizacja."
  @Joanna
   
 •  
  Najbardziej podobała mi się możliwość zdawania egzaminów w dowolnym terminie."
  @Tomasz
   
 •  
  Jestem zadowolona, że wzięłam udział w tym szkoleniu, na pewno moja wiedza informatyczna jest teraz na dużo wyższym poziomie."
  @Małgorzata
   
 •  
  Zawartość programową oraz system nauczania określam jako bardzo wysoki."
  @Leszek
   
 •  
  Teoria przedstawiona w sposób zrozumiały w większości przedmiotów, ćwiczenia z odpowiedziami, podpowiedziami."
  @Małgorzata
   
 •  
  Bardzo dokładne wyjaśnienia i opisy."
  @Wiktor
   
 •  
  Szerokie spojrzenie na różne zagadnienia IT, pomoc w instalowaniu programów."
  @Joanna
   
 •  
  Możliwość uczenia się na odległość, bez dojazdów na zajęcia."
  @Wacław
   
 •  
  Plusy: całość kursu, zakres tematyczny oraz organizacja szkolenia."
  @Artur
   
 •  
  Klarowna zawartość programowo-tematyczna, dogodny czas do realizacji zadań programowych objętych w studium."
  @Leszek
   
 •  
  Brak problemów począwszy od strony organizacyjnej poprzez elementy związane z poszczególnymi działami kursu, na procedurze certyfikacyjnej skończywszy."
  @Dagmara
   
 •  
  Wiele opisów. Dodatkowe pliki (załączniki). Edukacja na wysokim poziomie. Możliwość konsultacji z korepetytorami. Klarowność treści."
  @Karol
   
 •  
  Możliwość realizacji kursu w godzinach i dniach, które mi odpowiadają, co umożliwia pogodzenie kursu z pracą."
  @Katarzyna
   
 •  
  Można się uczuć w każdym miejscu na świecie o dowolnej godzinie."
  @Dariusz
   
 •  
  Wszystkie aspekty szkolenia były bardzo przydatne."
  @Roksana
   
 •  
  Liczne ilustracje ukazujące nawet elementy programu. Dokładne opisy działań krok po kroku."
  @Łukasz
   
 •  
  Poznanie nowych, ciekawych programów i ich możliwości."
  @Wojciech
   
 •  
  Klarowne wykłady na określone tematy w niektórych programach, ciekawe ćwiczenia."
  @Joanna
   
 •  
  Przedstawienie wiedzy w sposób przystępny i zrozumiały :)"
  @Dariusz
   
 •  
  Pozytywnymi aspektami kursu były: możliwość konsultacji, dowolność w doborze kolejności kursów, możliwość poprawienia wyniku testów."
  @Ewa
   
 •  
  Całość kursu przygotowana bardzo solidnie zarówno pod względem teorii, jak i praktyki."
  @Artur
   
 •  
  Przystępna cena oraz możliwość nauki w domu.”
  @Joanna
   
 •  
  Ta forma szkolenia jest świetną alternatywą szkoleń stacjonarnych.Bardzo ważna dla mnie była swoboda ustalania czasu kursu."
  @Maria
   
 •  
  Moje kompetencje w zakresie technologii informatycznych po ukończeniu szkolenia znacznie wzrosły. Nauczyłam się pracować na podstawowych programach informatycznych."
  @Aurelia
   
 •  
  Przed szkoleniem moje kompetencje były dość wysokie, przynajmniej takie miałam wrażenie, a po ukończeniu szkolenia jestem pewna, że znam się bardzo dobrze w zakresie technologii informatycznych."
  @Ewelina
   
 •  
  moje kwalifikacje zostały w znacznym stopniu podniesione, a podstawowe programy stały się dla mnie bardziej zrozumiałe."
  @Danuta
   
 •  
  Uważam, że moje kompetencje są na dużo wyższym poziomie niż w momencie zaczynania kursu. I mam nadzieję, ze przydadzą mi się w pracy zawodowej a także prywatnie."
  @Justyna
   
 •  
  Moje kompetencje wzrosły zdecydowanie. Dowiedziałam się wielu nowych i ciekawych rzeczy związanych z praca przy komputerze, które stosuję teraz w życiu codziennym."
  @Katarzyna
   
 •  
  Zdecydowanie podniosłam swoje kompetencje, nie mam większych problemów ze znalezieniem odpowiednich funkcji w programach będących przedmiotem szkolenia. "
  @Joanna
   
 •  
  Zdecydowanie czuję się bardzie pewna siebie współpracując z komputerem. Doświadczyłam zagadnień o których nie miałam pojęcia. Moja samoocena wzrosła adekwatnie do moich nabytych umiejętności. "
  @Iwona
   
 •  
  Jestem mile zaskoczona kursem. Na początku kursu podchodziłam do niego sceptycznie ale po opracowaniu kilku wykładów stwierdziłam, że na pewno to mi się przyda. Podniosłam swoje umiejętności. "
  @Monika
   
 •  
  Moje kompetencje w zakresie technologii informatycznych sa obecnie bardzo dobre."
  @Oktawia
   
 •  
  Przyswoiłam dodatkową wiedzę, jak również usystematyzowałam tą już posiadaną."
  @Wioletta
   
 •  
  Bardzo ważne jest to, że mimo że kurs jest interaktywny to daje międzynarodowy certyfikat... Uważam, że takie kursy powinny być coraz bardziej upowszechniane."
  @Maria
   
 •  
  Wzmocnienie dotychczas posiadanych umiejętności, wyposażenie w wiedzę dotyczącą nowych funkcji poznanych programów."
  @Karolina
   
 •  
  Dziękuję bardzo za możliwość potwierdzenia moich umiejętności a także ich poszerzenia."
  @Agnieszka
   
 •  
  Moje kompetencje po ukończeniu szkolenia bardzo się podniosły. Podczas szkolenia zetknęłam się z zagadnieniami, które do tej pory były mi zupełnie obce. "
  @Wioletta